Algemene vragen

Home Veelgestelde vragen algemeen

Veelgestelde vragen algemeen

Wil je meer weten?

Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Neem contact op!

Een buffer is spaargeld. Het is een reservepotje om onverwachte, grotere, noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. Zoals het vervangen van kapotte apparaten, reparaties aan uw auto, kosten van de dierenarts, niet vergoede zorgkosten of het betalen van een boete.

De onafhankelijke instantie NIBUD (Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft een hulpmiddel om te berekenen hoe hoog uw buffer zou moeten zijn. Dit is de bufferberekenaar. U vindt deze hier.

Er komen vaak best hoge bedragen uit van meer dan 2 maandinkomens. GSBB vindt dat een alleenstaande met een PW-uitkering (bijstand), een buffer moet hebben van minstens € 2.000. Bij een gezin moet dat echt wel meer zijn.

Veel mensen vinden het moeilijk om voor hun financiële buffer te sparen en in stand te houden. Maar om goed met geld om te gaan, moet je vooruit kijken. Hebt u geen spaargeld en er zijn onverwachte uitgaven, dan kunt u misschien niet op vakantie. Het kan zelfs zo zijn, dat u dan in de schulden komt. Een goede financiële buffer geeft u rust. En kan u problemen besparen.

De rechtspraak houdt een registratie bij van mensen die onder bewind geplaatst zijn. Deze registratie is openbaar. Iedereen kan deze raadplegen op https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/. De officiële naam van het register is het “centraal curatele- en bewindsregister”. De afkorting is CCBR.

Het doel van het CCBR is dat u als rechthebbende (onder bewind of curatele gestelde) wordt beschermd tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten. Dit geldt zowel voor uzelf als voor een contractspartij. Door de publicatie in het register kan een contractspartij controleren of er bewind of curatele voor u is uitgesproken.

Om iemand in het register op te zoeken, moet zowel de achternaam als de geboortedatum ingevoerd worden. Dit is om uw gegevens te beschermen. Het is dus niet zo dat uw gegevens met een registratie in het register op straat liggen.

Uw bewind wordt in het register opgenomen als:

 • U onder curatele bent geplaatst
 • U wegens verkwisting of problematische schulden onder bewind staat
 • Personen die onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden, waarvan de kantonrechter heeft besloten dat publicatie noodzakelijk is.

De registratie in het CCBR voor bewinden is pas gestart in 2014. Als uw bewind is uitgesproken vóór 1 januari 2014 staat uw naam niet in het register. Behalve als de rechter later een apart besluit heeft genomen om dit toch te doen. U kunt dit nagaan door uw gegevens in te vullen op de hierboven genoemde website. Of anders vraagt u het uw bewindvoerder. Wij kunnen ook adviseren of in uw geval registratie zinvol of nodig is.

Denkt u dat de bescherming van het CCRB voor u belangrijk is, dan kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder. Deze kan de registratie voor u aanvragen bij de kantonrechter. Voor de rechter is het belangrijk dat u het zelf ook wilt. Wij vragen u daarom om zelf op papier te zetten dat u akkoord bent. Alleen bij grote financiële problemen of risico’s zijn zal de rechter besluiten tot registratie zonder uw toestemming.

Achtergrond

U staat onder bewind. Het burgerlijk wetboek bepaalt dan dat een rechtshandeling ongeldig is als deze, ondanks het bewind, door u is verricht of tot u is gericht. Maar dit geldt alleen als de wederpartij het bewind kende of had behoren te kennen. De inschrijving van het bewind in het CCBR maakt dat de wederpartij het bewind had behoren te kennen. Daardoor kan de bewindvoerder (of curator) de ongeldigheid van uw rechtshandeling inroepen. De extra bescherming van de inschrijving van het bewind in het register is dus alléén nuttig als er een gevaar is dat u (ondanks uw bewind) dingen aanschaft of verplichtingen aangaat die voor u nadelig zijn.

Voorbeeld

Stel dat u, als u gebeld wordt, zich makkelijk laat overhalen. U sluit dan regelmatig abonnementen af. De Telegraaf, omroep Max, de Vereniging Eigen Huis en nog meer. Alleen, u kunt dit helemaal niet betalen en wilt het ook niet echt. Als u ingeschreven staat in het CCBR kan u bewindvoerder of uw curator dit voor u ongedaan maken. U hoeft dan niets te betalen. Het kan gaan om abonnementen, maar ook om andere zaken zoals een arbeidsovereenkomst, een huurcontract of een grote aankoop.

GSBB

Als uw bewindvoerder meent dat registratie in het register (CCBR) voor u wenselijk is, bespreekt deze dat met u en/of uw begeleiding. Wij verzorgen dan voor u de aanvraag. Het is mogelijk dat de rechter u en ons vraagt om naar de rechtbank te komen om het verzoek toe te lichten.

 

Beschermingsbewind

WSNP-bewind

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigt de financiële belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald.

Een schuldsaneringsbewindvoerder heeft een andere rol. Zij behartigen vooral de belangen van de schuldeisers.
 

Beschermingsbewind : Wettelijke grondslag in Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

WSNP-bewind : Wettelijke grondslag in de WSNP (titel III Faillissementswet.

Beschermingsbewind : Schuldenaar mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd)

WSNP-bewind : Schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen blijven nemen.

Beschermingsbewind : Voor mensen die zelf hun financiën niet meer kunnen regelen. Soms zijn er geeneens schulden.

WSNP-bewind : Voor mensen met problematische schulden die door de rechter zijn toegelaten tot de WSNP.

Beschermingsbewind : Duurt zolang als het nodig is. Kan 'oneindig' doorlopen.

WSNP-bewind : Duurt in principe drie jaar.

Beschermingsbewind : Regelt alle financiën, dus ook vaste lasten. Bij schulden kan de beschermingsbewindvoerder aanspreekpunt zijn.

WSNP-bewind : Regelt de (betaling van) schulden die onder de werking van de WSNP vallen, maar niet de betaling van de vaste lasten.

Beschermingsbewind : Via een aanvraagformulier dat wordt gestuurd naar de kantonrechter, kan een beschermingsbewindvoerder worden aangesteld. Aanvraag kan gedaan worden door een familielid tot de vierde graad, een voogd of door de Officier van Justitie.

WSNP-bewind : Aangesteld door de rechtbank middels een WSNP-verzoek ingediend door gemeente of schuldhulpverlenende instantie.
 

Beschermingsbewind : Professionele Bewindvoerders rekenen de wettelijke tarieven. In veel gevallen wordt bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten.

WSNP-bewind : Maandelijkse kosten zijn afhankelijk van soort schuldenaar. De kosten worden voldaan uit de boedel, dus de schuldeiser betaalt. 

 

U bent vermogend en u kunt niet meer zelf voor uw financiën zorgen. Zeker dan kunnen er goede redenen zijn om het bewind over uw geld en goederen aan GSBB toe te vertrouwen.

Deskundigheid

GSBB heeft veel kennis van en ervaring met vermogensbeheer. De kantonrechter houdt toezicht. GSBB onderhoudt intensieve samenwerking met gerenommeerde vermogensbeheerders, zoals Kempen van Lanschot en ABN Amro Mees Pierson. Voor een goed beheer van uw vermogen stemmen we onze werkwijze op uw persoonlijke situatie af. Dat doen we zoveel mogelijk in overleg met u.

Ons uitgangspunt is dat u zelf zoveel mogelijk plezier heeft van uw vermogen. We beheren uw vermogen zo dat dit u geen onrust bezorgt. Zo beleggen uw geld alleen als u en/of uw familie daar een goed gevoel bij hebben. Vermogensbeheer is voor ons maatwerk.

Sparen

Als u meer dan € 100.000 aan spaargeld heeft, zorgen wij ervoor dat dit gespreid wordt over verschillende banken. Op deze manier heeft u altijd de extra zekerheid van het depositogarantiestelsel.

Beleggen

GSBB kan uw geld beleggen als u voldoende vermogen heeft. Daarvoor gaan wij na of u uw geld tenminste 5 jaar niet nodig heeft voor uitgaven.

In onze visie komt u in aanmerking komen voor beleggen in de volgende situaties:

 • U heeft voldoende vermogen. Wij gaan er van uit dat er € 50.000 of meer vrij beschikbaar moet zijn;
 • Op basis van uw persoonlijke situatie is de verwachting dat uw vermogen de komende 5 jaar ook vrij beschikbaar blijft;
 • Het te beleggen bedrag bedraagt tenminste € 50.000.

Toezicht

De kantonrechter ziet er op toe dat wij ons werk goed doen. Dat geldt zeker als er vermogen is.

Zo zijn wij verplicht om spaartegoeden te spreiden over verschillende banken. Een andere eis is dat we beleggen met een laag risico. Als wij menen dat het voor u beter is om risicovoller te beleggen vragen wij de rechtbank daarvoor eerst toestemming geven. Om die te krijgen moeten we ons voorstel goed motiveren, bijvoorbeeld met een advies van een professioneel vermogensbeheerder.

GSBB vraagt toestemming aan de kantonrechter als meer risicovol wordt belegd of als een vermogensbeheerder wordt ingeschakeld.

Kosten

Als wij uw geld beleggen, valt binnen de normale werkzaamheden die wij voor u doen. Deze werkzaamheden van GSBB worden bekostigd uit de normale vergoeding voor uw bewind. GSBB ontvangt geen aparte vergoeding voor het beleggen. Alleen bij vermogens boven € 1.000.000 kan dat anders zijn. GSBB ontvangt geen vergoeding van de bank. GSBB behartigt alleen uw belang. En we doen dat met kennis en aandacht.

Voor het beleggen brengen banken wel kosten in rekening. Bij de keuzen van de manier van beleggen letten wij er op dat deze kosten voor u zo gunstig (laag) mogelijk zijn.

Uw vakantiegeld is úw geld. Maar dat betekent niet dat wij het altijd direct aan u doorbetalen. Als u weinig geld heeft, beslissen we meestal een deel te sparen. Ook moeten we het soms gebruiken om schulden af te betalen.

De bewindvoerder beslist welk deel u direct ontvangt en wat gebruikt wordt voor andere dingen. Dit gaat zo veel mogelijk in overleg met u of op basis van een afspraak die we eerder met u gemaakt hebben.

 

 

Eén op de drie Nederlanders zet geen geld opzij voor onvoorziene uitgaven, zoals het stukgaan van een wasmachine of auto. De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over zijn toekomstige financiële situatie. Er zijn veel mensen die weinig geld opzij hebben kunnen zetten.

Spaargeld is belangrijk

Als bewindvoerder vinden wij spaargeld (een buffer) echt belangrijk. We zien elke dag wat een ellende er kan komen als uw geld helemaal op is. Dat willen we niet.

Het sparen voor of aanvullen van uw buffer staat voor ons dus hoog op de lijst. Maar het is niet het belangrijkst.

Leefgeld en vaste lasten eerst

Op de eerste plaats staat altijd uw leefgeld, zodat u boodschappen kunt doen.

Het betalen van uw vaste lasten (zoals huur, energie en verzekeringen) staat op twee.

Als er daarna niets is om opzij te zetten, doen we dat niet. Wel gaan we dan met u in gesprek hoe we kunnen zorgen dat er ruimte in uw budget komt. We wachten niet tot het misgaat. Juist als u weinig geld heeft is het belangrijk om iets achter de hand te hebben.

Voorbeelden

Bijvoorbeeld: wij vinden een financiële buffer meestal belangrijker dan bijvoorbeeld een vakantie, een dagje Efteling of een feest. We vragen u om op een andere manier aan kleding te komen als u geen geld heeft om nieuw te kopen. Voor dit soort “normale” uitgaven willen we uw buffer niet gebruiken.

U mag van ons verwachten dat wij goed naar u luisteren en afwegen wat in uw situatie verstandig is. 

Dit moet u ZELF doen:

 • Inschrijven gemeente
 • Uitkering aanvragen
 • Zorgen dat financiële post bij de bewindvoerder komt
 • Alle veranderingen in uw inkomen en uitgaven doorgeven aan de bewindvoerder 
 • Alle veranderingen in woon- en gezinssituatie doorgeven aan uw bewindvoerder

Dit doet de bewindvoerder:

 • Aanvragen toeslagen en verzekeringen
 • Betalen vaste lasten (zorgpremie, telefoon, enz)
 • Bijzondere bijstand aanvragen
 • Belastingaangifte (indien nodig)
 • Openen bankrekening (indien nodig)

Vrijwillig bewind bestaat niet. Wel kan het zijn dat u op eigen verzoek onder bewind bent gegaan. Toch is dat volgens de wet geen “vrijwillig bewind”. Want het besluit om het bewind in te stellen is door de kantonrechter genomen. Alleen de kantonrechter kan besluiten om het bewind weer te stoppen. Voor mentorschap en curatele geldt dat net zo.

Inkomensbeheer is wel vrijwillig. Als wij voor u inkomensbeheer doen, gebeurt dat op basis van een overeenkomst. Dat is een afspraak op papier tussen u en ons. Daarbij speelt de rechter geen rol. Deze benoemt ons niet en deze controleert niet wat wij doen. U blijft eigenlijk zelf verantwoordelijk. Inkomensbeheer kunt u zelf opzeggen. 

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.