Home Informatie Privacy statement

Binnen GSBB worden persoonsgegevens van cliënten verwerkt. Deze gebruiken we voor het werk dat wij voor hen uitvoeren. Alle cliënten mogen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de ontvangen persoonsgegevens omgaan. In dit privacy statement is beschreven hoe wij met privacy omgaan. De directie van GSBB is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. De verwerkingsverantwoordelijke is de directeur van GSBB.

Privacybeleid GSBB

Het beleid van GSBB is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is vanaf 25 mei 2018 de leidende wetgeving over de manier waarop met persoonsgegevens moet worden omgegaan. De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die geheel of deels geautomatiseerd is. Persoonsgegevens worden door GSBB zorgvuldig verwerkt, conform de instructies in het privacyprotocol van GSBB.

Mocht u van mening zijn of heeft u aanwijzingen dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of misbruikt worden, heeft u vragen over uw gegevens of wilt u meer weten over de beveiliging van uw gegevens door GSBB, neem dan contact met ons op via info@gsbb.nl.

Bij verlies van informatie melden wij dit binnen 72 uur na ontdekking aan de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien van toepassing zullen wij medewerking verlenen aan de toezichthouder bij het vervullen van diens taken.


Begrippen

Persoonsgegevens: Elk gegeven dat informatie verschaft over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon.
Verwerking: Elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals gegevens verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.
(Verwerkings)verantwoordelijke: Degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Als de doelstellingen en de middelen voor de verwerking in de wet worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Bij GSBB is dat de rechthebbende, hierna te noemen: de cliënt.
Ontvanger: Een derde aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Bijvoorbeeld een notaris, een verzekeraar, een uitkeringsinstantie, enzovoort.

Waarom wij uw gegevens verwerken

GSBB verwerkt en verzamelt persoonsgegevens van betrokkenen om beschermingsbewind, curatele, mentorschap of financieel beheer uit te voeren. De persoonsgegevens worden alleen verzameld voor de uitvoering van financieel beheer, beschermingsbewind, curatele of mentorschap. GSBB verwerkt alleen persoonsgegevens van cliënten voor zover deze noodzakelijk zijn. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt als dit niet nodig is voor het doel.  

Waarom wij bevoegd zijn uw gegevens te verwerken

Het kantongerecht heeft GSBB als bewindvoerder, curator of mentor bij beschikking aangewezen en benoemd. Op grond daarvan is GSBB bevoegd de gegevens te verzamelen en te verwerken. De persoonsgegevens van de cliënten verwerken is voor GSBB nodig om te voldoen aan de wettelijke taken als bewindvoerder of de andere taak die wij vervullen (Boek 1 BW).

Bij financieel beheer is de bevoegdheid van GSBB gebaseerd op een overeenkomst (Boek 6 BW) tussen GSBB en de klant-opdrachtgever. Bij het beheer van nalatenschappen van een overleden cliënt is de bevoegdheid van GSBB gebaseerd op een overeenkomst of bij het nog ontbreken daarvan op zaakwaarneming (art 6:198 e.v. BW).

Rechten van cliënten

Cliënten van GSBB hebben recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering en digitale overdracht van gegevens. De cliënt ontvangt zo snel mogelijk en uiterlijk na een maand, een reactie op het verzoek tot uitoefening van zijn rechten. Als een cliënt informatie opvraagt of zijn rechten uitoefent, zijn daar geen kosten aan verbonden. Het gaat om de volgende rechten:

1. Recht op informatie

Wij informeren met dit privacy statement onze cliënten over de verwerking van de gegevens die op hen betrekking hebben. Deze informatie bestaat uit:

  • de verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens;
  • op uw verzoek: welke gegevens het betreft en welke categorieën personen of organisaties deze persoonsgegevens ontvangen;
  • hoe wij een behoorlijke en zorgvuldige verwerking waarborgen.

2. Recht op inzage

Onze cliënten hebben recht op inzage in hun dossier en te weten welke gegevens met betrekking tot hem of haar zijn vastgelegd. Cliënten mogen het recht op inzage met redelijke tussenpozen uitoefenen.

3. Recht op correctie

Onze cliënten hebben het recht om gegevens die niet correct zijn te laten wijzigen, door middel van aanvulling of verbetering.

4. Recht op verwijderen

Onze cliënten mogen vragen om hun gegevens te verwijderen. Dit doen wij en hoeven wij alleen te doen als we deze gegevens niet (meer) nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Dit kan ook zijn door het einde van de maatregelen of het door de cliënt opzeggen van de overeenkomst waarin onze dienstverlening vastligt, zodat de rechtsgrond voor de gegevensverwerking vervalt.Als GSBB het verzoek inwilligt en de desbetreffende persoonsgegevens zijn al één of meer derde(n) partij(en) bekend gemaakt, zal GSBB deze partijen informeren over het verzoek van betrokkene.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Cliënten van GSBB hebben het recht om GSBB te vragen de persoonsgegevens waar GSBB over beschikt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm over te dragen aan henzelf of een daartoe gerechtigde derde.

Beveiligingsmaatregelen

GSBB heeft adequate maatregelen getroffen om verlies van persoonsgegevens te voorkomen, waaronder het gebruik van firewall, virusscanners, wachtwoorden, certificaten, digitale en fysieke toegangsbeveiliging.

1. Telefoon

Bij telefonisch contact bespreekt GSBB geen vertrouwelijke informatie als niet bekend is wie er aan de lijn is of meeluistert. Ook bij het gebruik van voicemail houdt GSBB er rekening mee dat iemand anders de boodschap zou kunnen horen.

2. Fysieke documenten

GSBB heeft maatregelen genomen om verlies van documenten te voorkomen. Stukken met betrekking tot cliënten blijven op kantoor van GSBB. Is het toch nodig om een document buiten kantoor te gebruiken dan zorgen wij ervoor dat dit niet onbeheerd achterblijft en/of bewaard wordt in een afgesloten ruimte.

3. Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van GSBB zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Deze houdt onder meer in dat de medewerkers van GSBB geen persoonsinformatie delen of bespreken met mensen buiten de organisatie, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. 

4.  Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens met betrekking tot het ras of de etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden, seksuele leven, lidmaatschap bij een vakvereniging. Dergelijke gegevens mogen in beginsel niet worden verwerkt of doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is of door de cliënt toestemming is verleend.

Uitwisseling

GSBB wisselt persoonsgegevens van cliënten niet uit met derden. Hier zijn drie uitzonderingen op. We wisselen ze wel uit als dit noodzakelijk is voor de uitoefening een taak van financieel beheerder, bewindvoerder, curator of mentor. En we doen het ook als het zonder enige twijfel het persoonlijk belang – bijvoorbeeld de persoonlijke veiligheid - van cliënt dient. De derde uitzondering is als de cliënt hiermee expliciet heeft ingestemd.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden zeven jaar na beëindiging van de dienstverlening bewaard

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.