Home Informatie Regeling bezwaren en klachten

Regeling bezwaren en klachten GSBB

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

 • stichting: GSBB
 • directeur: de directeur/bestuurder van GSBB;
 • medewerker: iedere andere werknemer van de stichting dan de directeur;
 • cliënt: een persoon voor wie GSBB tot bewindvoerder is benoemd, iemand met wie de stichting een beheerovereenkomst heeft gesloten, iemand waarvoor GSBB mentor of curator is;
 • bezwaar: schriftelijk of digitaal ter kennis van de stichting gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de stichting, gericht aan de medewerker die het dossier beheert;
 • klacht: een schriftelijk of digitaal uitdrukkelijk als klacht bij de stichting ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de stichting, gericht aan de directie van de Stichting;
 • branchevereniging: Horus, de Branchevereniging voor Professionele Wettelijk Vertegenwoordigers.

Artikel 2

Deze regeling geldt voor cliënten van de Stichting. Zij kunnen zich bij het indienen en het behandelen van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of helpen. Een klacht kan ook ingediend worden door echtgenoot, partner, bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die ingevolge artikel 253sa of 253t BW krachtens rechterlijke beslissing het gezag over de betrokken persoon uitoefent, voogd, bewindvoerder en mentor, het openbaar ministerie en de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt.

Een klacht kan ook worden ingediend door voormalige cliënten, hun wettelijke vertegenwoordiger, binnen een termijn van een jaar na het beëindigen van hun relatie met GSBB. Erfgenamen mogen een klacht indienen tot een jaar na het overlijden van de cliënt.

Artikel 3

Als een cliënt ontevreden is over de dienstverlening van de Stichting, maar nog geen klacht in wil dienen, kan deze bezwaar maken bij de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen, behandeld door de  betreffende medewerker. Deze spant zich in het bezwaar, zo nodig in samenspraak met de directeur, in overleg met de cliënt op te lossen.

De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de manier waarop het bezwaar door een medewerker is afgedaan. De directie ontvangt hiervan een afschrift. Is de cliënt niet tevreden dan kan hij/zij binnen een maand na de schriftelijke bevestiging van de afhandeling een klacht indienen.

Artikel 4

Klachten worden geadresseerd aan de directeur. Dit kan door gebruik te maken van het klachtenformulier op deze website (www.gsbb.nl). Indienen per e-mail kan op info@gsbb.nl. Verder is schriftelijk indienen mogelijk bij GSBB, t.a.v. de directie, Postbus 60118, 6800 JC  ARNHEM.

De cliënt ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht.

De klacht wordt ingediend binnen 12 maanden na het voorval.

Een klacht bevat minimaal de volgende punten:

 • Naam en adres van de cliënt;
 • De datum van indienen;
 • De datum van het voorval;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht.

Als aan één van deze eisen niet wordt voldaan, dan kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Hiervan krijgt de cliënt binnen 5 dagen bericht. De aangevulde klacht kan daarna opnieuw ingediend worden.

Artikel 5

De directeur beoordeelt of de klacht ontvankelijk is. Dit wordt binnen 5 werkdagen en schriftelijk en met reden omkleed medegedeeld.

Bij de behandeling van de klacht gaat de directeur onder meer na of

 • GSBB zich aan de geldende wetten en regels heeft gehouden
 • GSBB de diensten heeft geleverd die ze had moeten leveren.

De directeur gaat zo nodig in gesprek met betrokkene en zoekt in overleg een oplossing voor de klacht. Lukt dat, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. De klacht wordt binnen zes weken na indiening afgewikkeld. Lukt dat niet, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht. Als de cliënt niet tevreden is met de reactie van de directie, dan kan deze de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de branchevereniging Horus. De procedure voor de klachtencommissie van Horus is te vinden op de website van de Horus, www.horus.nl bij “klachten”.

Artikel 6

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 7

Elke klacht wordt direct gemeld aan met registratie belaste medewerker. Deze geeft de klacht een nummer. Deze medewerker houdt alle stukken over de klacht worden bij in het register. De met registratie belaste medewerker bewaakt de voortgang van de afwikkeling van de klacht.

Artikel 8

GSBB zal privacy en geheimhouding over de door cliënt ingediende klacht bewaren. Ook zal de klacht de dienstverlening door GSBB niet beïnvloeden. De klacht en de behandeling daarvan zijn gericht op het behoud of herstel van de relatie tussen cliënt en GSBB.

Artikel 9

De directeur archiveert de afgedane klachten en rapporteert daarover jaarlijks aan de Raad van Toezicht en de accountant van de stichting. Deze rapportage maakt deel uit van het jaarverslag van GSBB.

Artikel 10

Deze regeling vervangt het reglement van 7 november 2006, treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt voor onbepaalde tijd.

Formulier

U kunt gebruik maken van het klachtenformulier.


1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.