Home Statuten

Statutaire doelstelling

Het doel van GSBB ligt vast in artikel 2 van de statuten.

1. De stichting heeft ten doel:

Het als bewindvoerder of opdrachtnemer ingevolge schriftelijk aangegane overeenkomst voeren van beheer over vermogens en vermogensbestanddelen (goederen), welke toebehoren aan meerderjarige personen, die als gevolg van hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn of in de nabije toekomst zullen zijn - ten volle hun vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen en in het bijzonder het aanvaarden van benoemingen tot bewindvoerder als bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede bewindvoerder als bedoeld in afdeling 7 van titel 5 van - Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en het verrichten van al hetgeen ingevolge die titel tot de taak van de bewindvoerder behoort, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het belang van een voldoende verzorging van de rechthebbenden tot de goederen en in de ruimste zin van het woord; en

2. Het professioneel uitoefenen van curatorschappen en mentorschappen als bedoeld in de titels 16 en 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede het bewindvoerderschap als bedoeld is in titel 18 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. -

3. De stichting heeft mede ten doel het ingevolge schriftelijk aangegane overeenkomst voeren van beheer over vermogens en vermogensbestanddelen (goederen), welke toebehoren aan minderjarigen, die in de toekomst in de hiervoor omschreven omstandigheden zullen komen te verkeren.

4. De stichting beoogt bij het bereiken van haar doelstelling niet het maken van winst.

5. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het instandhouden van een bureau onder deskundige leiding voor het verrichten van de aan het beheer en de bewindvoering als voormeld verbonden werkzaamheden, het zoveel mogelijk onderhouden van contact met de eigenaren van de beheerde goederen en met personen, instellingen en instanties, die belast zijn met de zorg over de in lid 1 van - dit artikel bedoelde personen -

6. Het bestuur bepaalt het werkgebied waarover de werkzaamheden van de stichting zich uitstrekt.


1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.